Organem prowadzącym liceum jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i Kartę Nauczyciela.

 

Nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

 

Podstawowe dokumenty V LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie

 

                  

 

        


STATUS PRAWNY

 

 

BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie