BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obecnie jest prowadzone następujące postępowanie przetargowe:


Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego, mieszczącego się przy ul. Nowolipie 8 w Warszawie

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU -12 lutego 2019 r.

OGłOSZENIE o zmianie ogłoszenia - 19 lutego 2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia


Załacznik nr 2 - Zmodyfikowany Formularz oferty


Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy


ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 18.02.2019 r.

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ z dnia 19.02.2019 r.


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW z dnia 28.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 5.03.2019 r.


Informacje archiwalne o poprzednich postępowaniach przetargowych:

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla V Liceum
Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego,
mieszczącego się przy ul. Nowolipie 8 w Warszawie

Dokumentacja przetargu:

Ogłoszenie o przetargu - 1 marca 2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 8 marca 2016 r. 
Przebieg anulowanego postępowania przetargowego

Ogłoszenie o przetargu - 16 luty 2016 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - 19 luty 2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22 luty 2016 r.

Modyfikacja zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 22 luty 2016 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - 25 luty 2016 r.